Adatkezelési tájékoztató

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata hogyan kezeli az  Ön személyes adatait, valamint  hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült

1.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő/felelős neve :
T. Kiss Csaba (Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala)
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Törzskönyvi azonosító: 430003
Adószám: 15430001-2-19
Elérhetőség: Tel.: +36 88 549 107
Email: adatvedelem@gov.veszprem.hu

2.) Az adatkezelők megnevezése és elérhetőségei

Csőszi Tibor (a honlapot üzemeltető rendszergazda)
Email: innovator@veszpremvaros.hu

3.) Az adatkezeléssel érintett személyek

Az önkormányzat hivatalaiban, önkormányzati fenntartású intézményeiben és gazdasági társaságainál dolgozó azon kollégák, akik az innovator.veszpremvaros.hu honlapon az Innovato-R – „Legyél te is újító!” pályázat benyújtása céljából regisztráltak.

4.) A kezelt személyes adatok köre

A honlapon való regisztrációkor egy szabadon választott felhasználói név és a megadott (lehetőleg munkahelyi) e-mail cím, pályázat benyújtásakor pedig a pályázó neve, e-mail címe és a munkahelye kerül tárolásra.

5.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy – amennyiben Ön a pályázati kérdőív kitöltésekor beleegyezett – a beküldött pályázat tartalmának pontosításával kapcsolatban e-mail-ben megkeressük illetve a nyertes pályázatát a nyilatkozatának megfelelően kezelhessük.

6.) Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

7.) Az adatkezelés módja

Az Ön által megadott adatok a honlap adatbázisában kerülnek tárolásra. Ezen adatok teljeskörű elérésére kizárólag a honlap üzemeltetéséért felelős rendszergazda (Csőszi Tibor adatkezelő) jogosult.
Az adatok más informatikai rendszerbe vagy papír alapú tárolási formátumba nem kerülnek.
A pályázat lezárásakor a megvalósításra benyújtott ötletek anonim módon (név, e-mail cím és munkahely) nélkül kerülnek átadásra a zsűri részére.

Amennyiben az online kérdőív “Nyilatkozatok” részében Ön ehhez hozzájárult, úgy további tartalmi egyeztetés / nyertes kihirdetése / résztvevő pályázóknak szóló oklevél kiállítása céljából a rendszergazda személyes adatokat (név, munkáltató, email cím) szolgáltathat a  zsűri részére.

8.) Adatfeldolgozók igénybevétele

Cégünk ezen adatkezelésben érintett személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9.) Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait a nyertes kihirdetéséig kezeljük és tároljuk, illetve addig, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

10.) Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

11.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

11.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra
adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy
egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése
érdekében gyakorolja e jogát.

11.2. A Felhasználók hozzáférési joga
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy milyen jellegű személyes adatai kerültek az adatbázisban tárolásra.
Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

11.3. Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

11.4. Törléshez való jog
A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

11.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
  pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
  Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
  amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos
  indokaival szemben.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson
alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait
számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű,
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi
kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot
biztosítani (például adóigazgatási, vagy munkaügyi adatok esetében).

11.7. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a datkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a
Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.8. Automatizált döntéshozatal

Az Ön személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

12.) Jogorvoslat
Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet
panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a
Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt
jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Scroll to Top
Scroll to Top